چشم انداز واحد پژوهشی

  • ثبت دارایی فکری و گزارش علمی آن در دانشگاه و انتقال به حسب نیاز یا تقاضا  به سایر مراکز تعلیم و ترییت
  • چاپ یک یا دو  مقاله علمی پژوهشی حاصل از بررسی هر یک از رویکردهای خاص مدارس .
  • برگزاری نشست‌های تخصصی در معرفی جریانات فکری حاکم بر مدارس در سطح دغدغه‌مندان تعلیم وتربیت به هدف دست یابی به راهکارهای مطلوبتر در نظام تعلیم وتربیت ایران