برنامه واحد پژوهشی

  • برنامه پژوهشی:
  • فاز اول: شناسایی مدارس نو پدید جریان‌ساز ( از قبیل شناختی، مسجدمحور، حکمت‌محور، طبیعت‌گرا و .....) از نظر مشخصات و مؤلفه‌های حوزه تعلیم و تربیت
  • فاز دوم: استخراج مبانی فکری و فلسفی مدارس نو پدید مبتنی بر مؤلفه‌های حوزه تعلیم و تربیت و در چارچوب سند تحول آموزش و پرورش
  • فاز سوم: مقایسه مؤلفه‌های تربیتی و مبانی فکری و فلسفی مدارس مذکور با یکدیگر و همچنین در ایران و جهان (اولین مدارس تأسیس شده با عناوین و ویژگی‌های مشابه )
  • فاز چهارم: تطبیق مبانی فکری و مولفه ای مدارس نو پدید با مبانی اسلامی (مأخوذ از قرآن و سیره معصومین علیهم‌السلام)
  • نکته :
  • مقصود از تربیت قرآن بنیان در عنوان (هم  قرآن مکتوب وهم  قرآن ناطق یعنی سیره معصومین علیهم السلام هستند)