گستره فعالیت

فعالیت هسته دارای فازهای متعدد است که در فاز اول صرفا به 4 رویکرد  شناختی ، حکمتمحور ، طبیعت‌گرا و مسجدمجور اختصاص دارد .