اهداف پژوهشی

  • ارتباط مستمر دانشگاه با مدرسه به عنوان دو نهاد آموزشی موثر در فرآیند تربیت .
  • رصد وشناسایی جریان‌های تربیتی ایجاد شده  در جامعه از طریق واکاوی مولفه‌های تربیتی و مبانی فکری مدارس نوپدید  .
  • ترسیم واقع گرایانه وضعیت موجود این مدارس به هدف همکاری فعال و نقش‌آفرینی در تقویت و بهینه‌سازی مبانی فکری و مولفه‌های تربیتی متناسب با معیارهای تعلیم و تربیت  قرآن‌بنیان .
  • شناسایی و رصد مدارس پیشرو و موفق در رویکردهای خاص  به هدف الگوسازی در مسیر تربیت قرآن‌بنیان .
  • دستیابی به اطلاعات جامع وکافی درخصوص مدارس نوپدید به جهت اطلاع رسانی به خانواده‌ها و سایر دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت و بستر سازی به جهت گفتگوهای علمی و سازنده در راستای اهداف تربیت‌اسلامی