اعضای واحد پژوهشی

مدیر هسته پژوهشی مجرا : سرکار خانم دکتر شفیعی ، دکترای مدیریت آموزش عالی ، استادیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق علیه السلام .

مسئول تخصصی معارف اسلامی :  سرکار خانم دکتر دیالمه ، دکترای الهیات ومعارف اسلامی  (گرایش تعلیم و تربیت) ، دانشیار گروه معارف‌ اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق علیه السلام.

مسئول کمیته ها به تفکیک مدارس :

خانم دکتر سمیه رام ، دکترای برنامه درسی  ، مسئول رویکرد مدارس طبیعت‌گرا

خانم دکتر صالحی متعهد ، دکترای تعلیم و تربیت عمومی ، مسئول رویکرد مدارس مسجد محور

خانم دکتر صدر ، دکترای فلسفه تطبیقی  و خانم دکتر نیره رحمانی ، دکترای مدیریت آموزشی مسئول رویکرد مدارس حکمت‌محور

خانم دکتر فاطمه صغری شفیعی دکترای مدیریت آموزش عالی  ، مسئول رویکرد مدارس شناختی