مخاطبان واحد پژوهشی

-نظام آموزش و پرورش و سایر نهادهای متولی تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران در سطح کلان و خرد

-اساتید حوزه و دانشگاه و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت در  نهادهای غیر رسمی

-نهادهای متولی بهبود فرهنگ جامعه از قبیل سازمان تبلیغات و شورای انقلاب فرهنگی و ....

- خانواده‌های دغدغه‌مند به هدف انتخاب صحیح سیاست‌های تربیتی در راستای  مدرسه‌یابی فرزندانشان